Masterprojekt

Sporządzamy najwyższej
jakości dokumentacje
aplikacyjne

# Oferta

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji aplikacyjnych dla projektów inwestycyjnych oraz miękkich. Duże zaangażowanie, dbałość o szczegóły i sprawnie działający system kontroli pozwoliły nam uzyskać bardzo wysoką skuteczność w aplikowaniu o środki.

Oferta obejmuje:

 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego
 • Przygotowanie listy załączników oraz wykonanie wybranych załączników
 • Wydruki przygotowanych dokumentów, odpowiednie opisanie, oklejenie teczek, segregatorów, płyt CD
 • Na wezwanie Instytucji Zarządzającej - bezpłatne wprowadzenie poprawek na wszystkich etapach oceny
 • Prowadzenie projektu na platformie elektronicznej online (komunikacja, współpraca, repozytorium plików)

Sposób realizacji

 • Współpraca odbywa się poprzez udostępnianą Klientom aplikację do zarządzania projektami. Aplikacja dostępna na komputerach i urządzeniach mobilnych (terminy, zadania, repozytorium plików, współpraca grupowa)
 • Wersję konsultacyjną otrzymacie Państwo w formie elektronicznej
 • Wersję finalną otrzymacie w formie papierowej (ilość sztuk wymagana przez instytucję prowadzącą konkurs + jedna archiwalna wersja dla Zleceniodawcy). Wersja finalna dostępna będzie także zawsze w formie elektronicznej poprzez system zarządzania projektami
 • Poprawki na etapie oceny formalnej i merytorycznej otrzymacie Państwo w wersji elektronicznej

Aspekty jakościowe

 • Gwarancja. Udzielamy gwarancji na przygotowaną przez nas dokumentację. Oznacza to, że Klient płaci za dokumentację dopiero wtedy kiedy wie, że spełniła ona jego oczekiwania. Po przygotowaniu dokumentacji przedstawiamy ją do oceny Klienta, w razie konieczności nanosimy poprawki. Dopiero po akceptacji opracowania Klient dokonuje zapłaty. Ponadto, jeżeli po złożeniu dokumentacji instytucja oceniająca wnioski ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do treści dokumentacji, zobowiązujemy się do nanoszenia poprawek, aż do momentu pełnej akceptacji opracowania. W przypadku odrzucenia dokumentacji przez instytucję oceniającą wnioski z przyczyn zawinionych przez naszą firmę zobowiązujemy się do całkowitego zwrotu otrzymanego wynagrodzenia.
 • Kryteria oceny projektu. W strukturze realizacji projektu po stronie Masterprojektu wyodrębniona zostaje osoba, której jedynym zadaniem jest dopilnowanie możliwie najlepszego wyeksponowania walorów projektu w kontekście kryteriów oceny danego konkursu.
 • Poprawność formalna. W strukturze realizacji projektu oprócz osoby prowadzącej projekt i osoby odpowiedzialnej za wyeksponowanie kryteriów jego oceny, uwzględniamy również osobę odpowiedzialną za jego kontrolę.
 • Poprawność formalna. W strukturze realizacji projektu oprócz osoby prowadzącej projekt i osoby odpowiedzialnej za wyeksponowanie kryteriów jego oceny, uwzględniamy również osobę odpowiedzialną za jego kontrolę.
 • Modyfikacje projektu. Na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej pomagamy Klientowi modyfikować zakres projektu w taki sposób, aby jak najlepiej dostosować go do wymagań konkursu.
 • Konsultacje. Przekazujemy Klientowi wersję konsultacyjną opracowania do wniesienia uwag.
 • Rozwiązywanie problemów. Angażujemy się w rozwiązywanie problemów decyzyjnych powstających na etapie tworzenia koncepcji projektu i przygotowywania dokumentacji.
 • Aplikacja do zarządzania projektami. Współpracujemy z Klientem poprzez system zarządzania projektami online, co porządkuje komunikację, ułatwia kontrolę realizacji projektu, ułatwia efektywną współpracę osób przebywających w różnych lokalizacjach, umożliwia archiwizację wszystkich ustaleń (szczególnie istotne w przypadku projektów które trwają wiele miesięcy lub wiele lat).

Rozliczanie projektu

Zakres obsługi obejmuje:
 • Przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu i dotyczących Projektu, wymaganych przez Instytucję Zarządzającą w formie i terminie obowiązującym Beneficjenta,
 • Przygotowanie i aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie w terminie obowiązującym Beneficjenta,
 • Przygotowanie dokumentów do aneksów do umowy o dofinansowanie,
 • Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych;
 • Przygotowanie wniosków o dokonanie zmiany w Projekcie, w sytuacji gdyby taka nastąpiła, w terminie i na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
 • Przygotowanie wniosków z uzasadnieniem o przedłużenie okresu realizacji projektu, w sytuacji gdyby nastąpiła taka potrzeba, w terminach i na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
 • Przygotowanie dokumentów informujących o zamiarze dokonania zmian prawno – organizacyjnych w statusie Beneficjenta, które miałyby wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów i rezultatów;
 • Przygotowanie dokumentów informujących o zmianie danych teleadresowych oraz zmianie numerów rachunków bankowych związanych z realizacją Projektu;
 • Przygotowanie dokumentów informujących o wystąpieniu siły wyższej i jej wpływie na realizację Projektu;
 • Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o statusie Beneficjenta jako płatnika podatku VAT oraz o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie;
 • opracowanie wniosków o płatności zaliczkowe i płatności pośrednie wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
 • Opracowanie wniosków o płatność końcową wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
 • Nadzór nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem;
 • Nadzór nad realizacją przez Beneficjenta obowiązków informacyjno – promocyjnych zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, nadzór nad promocją projektu;

Analizy finansowe

Oferta dotyczy przygotowania analizy ekonomiczno - finansowej dla projektów inwestycyjnych aplikujących o bezzwrotne lub zwrotne finansowanie w ramach funduszy strukturalnych, źródeł krajowych, innych źródeł zagranicznego finansowania inwestycji realizowanych w Polsce

Specyfikacja usługi

Usługa polega na przygotowaniu analizy finansowej (ekonomiczno – finansowej) do dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi danego konkursu. Przez analizę ekonomiczno - finansową rozumiemy:

 • wykonanie analizy ekonomiczno – finansowej do studium wykonalności;
 • wykonanie analizy wrażliwości i ryzyka
 • przygotowanie i przekazanie zamawiającemu arkusza MsExcel z aktywnymi / niezablokowanymi formułami
 • wprowadzenie poprawek do wykonanych opracowań na etapie oceny formalnej i merytorycznej na wezwanie instytucji prowadzącej konkurs.

Etapy realizacji

 • Podpisanie umowy;
 • Dostarczenie danych do projektu;
 • Wykonanie analizy finansowej na potrzeby danej procedury aplikacyjnej

Stała obsługa

Usługa swoim zakresem obejmują wszystko, co istotne dla skutecznego korzystania ze środków preferencyjnych:

 • monitoring (zadzwonimy z każdą istotną informacją);
 • doradztwo (rozwiążemy wszystkie zagadki związane z projektami);
 • przygotowanie dokumentacji konkursowej (tak, zastanawiamy się wspólnie z Klientem czy warto do danego konkursu aplikować, a potem zwyczajnie - bez żadnych formalności - przygotujemy dobrą dokumentację);
 • rozliczanie projektów (teraz już nie ma problemu co zrobić, kiedy ZOZ wygra konkurs, z automatu zajmiemy się jego rozliczaniem);
 • dostęp do platformy komunikacyjnej (telefon telefonem, ale nad projektami pracuje się w formie „pisemnej”, dlatego zapraszamy naszych klientów do współpracy z nami poprzez wygodną aplikację do zarządzania projektami, która umożliwi budowanie zespołów projektowych współpracujących ze zosbą przez Internet.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

© Masterprojekt S.C.2021

PK