Masterprojekt

Sporządzamy najwyższej
jakości dokumentacje
aplikacyjne

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
2020-10-07

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

- Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. - Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP

Sposób składania wniosków

wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP od 23 września do 7 października 2020 r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które obejmują działalność B+R+I planowaną do realizacji na warunkach określonych w decyzji KE, zgodnie z przepisami rozdziału 11 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Kryteria wyboru projektów

Link do naszej strony NCBR do zakładki Fundusze europejskie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój→Aktualne nabory→ Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa → Konkurs 8/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka - IPCEI

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wysokość udzielonej pomocy dla projektów wybranych w konkursie nie może przekroczyć dopuszczalnej wartości pomocy określonej w decyzji Komisji Europejskiej, obliczonej w PLN na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

700 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do strony NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do strony NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do strony NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

  1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: POIR-IPCEI@ncbr.gov.pl
  2. w pozostałych sprawach na adres e-mail: ipcei@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: 507 064 489, 515 061 545

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa → Konkurs 8/1.1.1/2020 - Szybka ścieżka -IPCEI


© Masterprojekt S.C.2021

PK