Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

   Wartość pozyskanych dotacji to około 314 mln zł na projekty o wartości 533 mln zł

Aktualności:

 • Luty 2016. Z radością informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkurs pn. „Dzienne Domy Opieki Medycznej” do Działania 5.2 w ramach POWER, wszystkie 4 wnioski przygotowane przez firmę Masterprojekt zostały ocenione pozytywnie a 3 wnioski zostały wybrane do dofinansowania. Informacja ta cieszy nas tym bardziej, że na 148 wniosków biorących udział w konkursie. Aż 89 wniosków otrzymało ocenę negatywną.

  Naszym Klientom gratulujemy i dziękujemy za współpracę. Lista projektów. 

 • Styczeń 2016. W konkursie usupełniającym z 2015 roku w ramach MF EOG nasz Klient, Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej otrzymał dofinansowanie na projekt "Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii". Dotacja 425 286,80 zł. 

 • Grudzień 2015. Zrealizowany projekt pod nazwą: "Algorytmy i metody wspierające automatyczne i efektywne przetwarzanie danych dla infrastruktury transportowej". Heller Consult Sp. z o.o. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Informacje o firmie

Szanowni Państwo. Jesteśmy małą i dumną ze swoich osiągnięć firmą doradczą. Ponad wszystko cenimy jakość sporządzanej dokumentacji. Nasza firma, Masterprojekt S.C. zajmuje się przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej do funduszy strukturalnych i środków krajowych. Funkcjonujemy na rynku od 2002 roku. Nasze doświadczenie sięga środków przedakcesyjnych, z któych Polska korzystała przed wejściem do Unii Europejskiej. Po przystąpieniu Polskie do UE obsługiwaliśmy fundusze w ramach okresu budżetowania środków 2004 - 2006, następnie 2007 - 2013, obecnie 2014 - 2020. W wymienionych okresach budżetowania środków UE zdobywaliśmy doświadczenie przygotowując dokumentacje do większości programów operacyjnych a następnie rozliczając projekty. Historia naszej działalności stanowi dla Klientów gwarancję kontynuacji dziania i ciągłości wsparcia dla realizowanych przez nich projektów.

Do chwili obecnej pozyskaliśmy dla naszych Klientów około 314 mln zł dotacji. Żaden z przygotowanych przez nas projektów nie został negatywnie oceniony w kontekście jakości wykonania dokumentacji aplikacyjnej. Na uwagę zasługuje fakt, że na chwilę obecną pozyskaliśmy dotacje dla 128 projektów. Świadczy to o tym, że kolejne zwycięstwa w konkursach są w przypadku wykonywanych przez nas dokumentacji oczekiwaną normą.

Pragniemy nawiązać z Państwem współpracę w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, rozliczania projektów, sporządzania analiz finansowych. Jesteśmy w stanie sprawnie przygotować profesjonalną dokumentację konkursową, a następnie projekt rozliczyć.

Zapraszamy do współpracy. 

 

Dokumentacja aplikacyjna / studium wykonalności

Proponujemy Państwu wykonanie dokumentacji konkursowej do Funduszy Strukturalnych UE, źródeł krajowych, innych programów międzynarodowych. Oferta standardowo obejmuje:

 • przygotowanie wniosku aplikacyjnego;
 • przygotowanie studium wykonalności projektu lub biznes planu;
 • przygotowanie listy załączników oraz wykonanie wybranych załączników (generalnie przygotowujemy te załączniki które nie są opracowaniami technicznymi, dokumentami urzędowymi, pozwoleniami, etc);
 • wydruki przygotowanych dokumentów, odpowiednie opisanie, oklejenie teczek, segregatorów, płyt CD;
 • na wezwanie Instytucji Zarządzającej - bezpłatne wprowadzenie poprawek na wszystkich etapach oceny;
 • prowadzenie projektu na platformie elektronicznej online (komunikacja, współpraca, repozytorium plików).

W zależności od potrzeb danego Klienta jesteśmy w stanie zaproponować bardzo atrakcyjną cenę wynikającą z efektu skali i naszego know how, a dla szczególnie ważnych inwestycji skoncentrować się na jakości realizując pełną specyfikację usługi przedstawioną w dalszej części opracowania. Więcej informacji na stronie produktu lub w ulotce PDF: 

 

Rozliczanie projektów

Oferta standardowo obejmuje:

 1. Przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją Projektu i dotyczących Projektu, wymaganych przez Instytucję Zarządzającą w formie i terminie obowiązującym Beneficjenta,
 2. Przygotowanie i aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie w terminie obowiązującym Beneficjenta,
 3. Przygotowanie dokumentów do aneksów do umowy o dofinansowanie,
 4. Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych;
 5. Przygotowanie wniosków o dokonanie zmiany w Projekcie, w sytuacji gdyby taka nastąpiła, w terminie i na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
 6. Przygotowanie wniosków z uzasadnieniem o przedłużenie okresu realizacji projektu, w sytuacji gdyby nastąpiła taka potrzeba, w terminach i na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
 7. Przygotowanie dokumentów informujących o zamiarze dokonania zmian prawno – organizacyjnych w statusie Beneficjenta, które miałyby wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów i rezultatów;
 8. Przygotowanie dokumentów informujących o zmianie danych teleadresowych oraz zmianie numerów rachunków bankowych związanych z realizacją Projektu;
 9. Przygotowanie dokumentów informujących o wystąpieniu siły wyższej i jej wpływie na realizację Projektu;
 10. Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o statusie Beneficjenta jako płatnika podatku VAT oraz o kwalifikowalności podatku VAT w Projekcie;
 11. Opracowanie wniosków o płatności zaliczkowe i płatności pośrednie wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
 12. Opracowanie wniosków o płatność końcową wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
 13. Nadzór nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem;
 14. Nadzór nad realizacją przez Beneficjenta obowiązków informacyjno – promocyjnych zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, nadzór nad promocją projektu;

Więcej informacji na stronie produktu lub w ulotce PDF:

 

Dotacje 24 Abonament 

Rozwój zakładu opieki zdrowotnej finansowany jest środkami dotacyjnymi. Zwykle gdy nie ma dotacji, nie ma też rozwoju. Przypadkowe działania w zakresie aplikowania o środki zmniejszają szansę pozyskania środków, powodują niepotrzebny stres, podnoszą ryzyko popełniania błędów na wszystkich etapach aplikowania o środki. Bardzo często szpital za późno podejmuje działania aby wgrać dany konkurs, a o wielu konkursach nawet nie wie. W konsekwencji szpital traci miliony złotych, które mógłby uzyskać na finasowanie swojego rozwoju.

Doceniając znaczenie dotacji dla funkcjonowania zoz przygotowaliśmy usługę, której celem jest podniesienie szans pozyskania środków ze źródeł preferencyjnych. Naszą usługę określamy jako DOTACJE 24 i ma ona charakter abonamentowy - jest świadczona w sposób ciągły i kompleksowy, 24 godziny na dobę. DOTACJE 24 swoim zakresem obejmują wszystko, co istotne dla skutecznego korzystania ze środków preferencyjnych:

 • monitoring (zadzwonimy z każdą istotną informacją);
 • doradztwo (rozwiążemy wszystkie zagadki związane z projektami);
 • przygotowanie dokumentacji konkursowej (tak, zastanawiamy się wspólnie z Klientem czy warto do danego konkursu aplikować, a potem zwyczajnie - bez żadnych formalności - przygotujemy dobrą dokumentację);
 • rozliczanie projektów (teraz już nie ma problemu co zrobić, kiedy ZOZ wygra konkurs, z automatu zajmiemy się jego rozliczaniem);
 • dostęp do platformy komunikacyjnej (telefon telefonem, ale nad projektami pracuje się w formie „pisemnej”, dlatego zapraszamy naszych klientów do współpracy z nami poprzez wygodną aplikację do zarządzania projektami, która umożliwi budowanie zespołów projektowych współpracujących ze zosbą przez Internet.

Więcej informacji na stronie produktu lub w ulotce:

 

Analiza finansowa do dokumentacji aplikacyjnej

Oferta dotyczy przygotowania analizy ekonomiczno - finansowej dla projektów inwestycyjnych aplikujących o bezzwrotne lub zwrotne finansowanie w ramach funduszy strukturalnych, źródeł krajowych, innych źródeł zagranicznego finansowania inwestycji realizowanych w Polsce.

Specyfikacja usługi Usługa polega na przygotowaniu analizy finansowej (ekonomiczno – finansowej) do dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi danego konkursu.

Przez analizę ekonomiczno - finansową rozumiemy:

 • wykonanie analizy ekonomiczno – finansowej do studium wykonalności;
 • wykonanie analizy wrażliwości i ryzyka;
 • przygotowanie i przekazanie zamawiającemu arkusza MsExcel z aktywnymi / niezablokowanymi formułami;
 • wprowadzenie poprawek do wykonanych opracowań na etapie oceny formalnej i merytorycznej na wezwanie instytucji prowadzącej konkurs. 

Więcej informacji na stronie produktu lub w ulotce:

 

Informacja PDF:

Oferta PDF:

Oferta PDF:

Oferta PDF:

Oferta PDF: